Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er Blistrup Skytte og Idrætsforening 30. kreds, stiftet den 18. februar 1883. Hjemsted er Gribskov kommune.

§ 2.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, herunder at skabe et godt og sundt kammeratskab blandt sine medlemmer.

§ 3.
Foreningen er tilsluttet henholdsvis Danmarks Idræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, og er dermed undergivet disse organisationers love. Foreningen er endvidere tilsluttet Idrætsunionen i Gribskov kommune.

§ 4.
Som aktivt medlem kan optages enhver der vedkender sig nærværende love.
Som passivt medlem kan optages enhver, som ønsker at støtte BSI.
Stk 1: Æresmedlemmer:
Hovedbestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har udført et særligt fortjenstfuldt arbejde for foreningen til æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Æresmedlemmer har gratis adgang til stævner og lignende arrangeret af BSI.
Stk. 2: Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftligt til en af BSI’s afdelinger. Indmeldelsen er sket, når den er modtaget af afdelingens bestyrelse.
Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, som følger af vedtægten, herunder adgang til at dyrke idrætten og pligt til at betale kontingent.
Der kan være særlige forhold omkring betaling af 1. rate af kontingent. Dette fastlægges i den enkelte afdelings forretningsorden.
Stk. 3: Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingens bestyrelse. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
Stk. 4: Udelukkelse og eksklusion:
En afdelings bestyrelse kan indstille til hovedbestyrelsen, at et medlem udelukkes fra, eller nægtes optagelse af BSI for en periode eller for stedse, når der findes grund dertil.
Det udelukkede medlem kan indanke beslutningen til førstkommende ordinære generalforsamling. Det udelukkede medlem er ikke at betegne som medlem af foreningen frem til generalforsamlingen er afholdt.
Beslutningen om udelukkelse kan kun ændres såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer derfor.

§ 5.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:
formand.
næstformand.
sekretær.
kasserer
formændene (eller i deres fravær næstformændene) for de enkelte afdelinger.
Formand og sekretær vælges på lige årstal. Næstformand og kasserer vælges på ulige årstal.
Valgbar som formand, næstformand, sekretær og kasserer er ethvert medlem, der er myndigt. Genvalg kan finde sted.
Formændene for de enkelte afdelinger vælges på de respektive afdelingers generalforsamlinger.

§ 6.
Foreningen består af en række afdelinger, med egen bestyrelse og med selvstændigt regnskab og regnskabsår, for tiden følgende:
badminton.
fodbold.
gymnastik.
håndbold.
skydning.
fitness

Nye afdelinger kan optages, hvis behov eller ønske opfordrer dertil. Beslutning herom træffes på en ordinær hovedgeneralforsamling, dog kan hovedbestyrelsen give midlertidig tilladelse til nye idrætsaktiviteter indtil den førstkommende hovedgeneralforsamling.

§ 7.
Regnskabsåret for hovedforeningen går fra den 01.04. til den 31.03. Afdelingsbestyrelserne fastsætter selv deres regnskabsår.

§ 8.
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse og ved opslag i klublokalet, og afholdes hvert år inden den 01. juni på et af hovedbestyrelsen valgt sted indenfor Gribskov kommune.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest 8 dage før dennes afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. De nævnte organisationer under § 3 er altid velkomne som gæster i lighed med presse og sponsorer.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Der føres referat over de vedtagne beslutninger.
Stk. 1: Stemmeret:
Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret.
For at være stemmeberettiget på hovedbestyrelsens generalforsamling, skal betingelserne for stemmeberettigelse under afdelingernes generalforsamling være opfyldt.
Stk. 2: Stemmefordeling
En afdeling under BSI kan maksimalt have 20 stemmer. Såfremt der er mere end 20 fremmødte stemmeberettigede fra en enkelt afdeling, påhviler det bestyrelsen for denne afdeling at fordele stemmerne blandt de fremmødte.
Valgte medlemmer af hovedbestyrelsen og æresmedlemmer har stemmeret. Disse medlemmer tæller ikke med i afdelingernes opgørelser.

§ 9.
På hovedgeneralforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af sager om udelukkelse af et medlem samt ændringer af vedtægter, hvortil der kræves 2/3 flertal.
På forlangende skal alle valg foregå skriftligt.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indvarsling til ordinær generalforsamling.

§ 11.
På den ordinære hovedgeneralforsamling behandles følgende:
Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Formandens beretning.
Forelæggelse af kassererens reviderede regnskab.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af afdelingernes kontingent til hovedkassen.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse iht. § 5.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Valg af fanebærer.
Valg af fanebærersuppleant.
Eventuelt.

§ 12.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 13.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 14.
Hovedbestyrelsens formand, næstformand, sekretær og kasserer har ret til at overvære afdelingernes bestyrelsesmøder, dog uden at have stemmeret.

§ 15.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Vedtagelser i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af den fremmødte bestyrelse stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 16.
Der føres referat over samtlige hovedbestyrelsesmøder.
Referat udsendes til den samlede bestyrelse og godkendes på førstkommende møde.

§ 17.
Hovedbestyrelsens funktioner:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun eller et bestyrelsesmedlem finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt..
Formanden leder forhandlingen ved møderne, modtager foreningens korrespondance samt foranstalter den besørget ved sekretærens hjælp.
Formanden fungerer ligeledes som pressesekretær.
Næstformanden er deltager i det ordinære bestyrelsesarbejde, og har desuden til opgave at erstatte formand og kasserer ved tidsbegrænsede fravær af disse.

Sekretæren sørger for referat af hvert hovedbestyrelsesmøde og udsender det til bestyrelsen.
Kassereren fører foreningens regnskab, og foranstalter udbetalinger.
Kassereren foranlediger foreningens pengebeholdning indsat i pengeinstitut, således at kassereren kun ligger inde med et rimeligt beløb i kontanter.
Formanden og næstformanden i foreningen har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn og påse, at kassereren opbevarer foreningens midler forsvarligt.
Kassereren har desuden pligt til at vejlede afdelingskassererne, såfremt det måtte ønskes.
Ved hvert hovedbestyrelsesmøde skal der aflægges beretning fra afdelingerne.
Revisorerne reviderer foreningens regnskaber, konstaterer at alle beholdninger er til stede og kontrollerer ved stikprøver bilagenes tilstedeværelse og rigtighed.
Revisionen skal være afsluttet senest 2 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 18.
Foreningens fælles administrations-, anlægs- og driftsudgifter dækkes ind gennem diverse indtægter samt afdelingernes kontingent.

§ 19.
Foreningens medlemmer, afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt hovedbestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 20.
Afdelingerne betegnes – i økonomiske forhold – som selvstændige juridiske enheder.
Eventuelle udlæg af hovedforeningens kassebeholdning kan kun bevilges som lån, der skal tilbagebetales hovedafdelingen efter nærmere bestemmelser fastsat af hovedbestyrelsen i samråd med afdelingsbestyrelsen.
I tilfælde af lån fra hovedforeningens kassebeholdning, har hovedbestyrelsen ret til at indkalde afdelingens regnskabsbøger til gennemsyn samt kræve budget for det kommende regnskabsår, som skal godkendes af hovedbestyrelsen i samråd med afdelingsbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan fravige disse bestemmelser.

§ 21.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter foreningens vedtægter og de bestemmelser, som hovedbestyrelse/ afdelingsbestyrelse samt ledere påbyder.
Overtrædelse kan medføre udelukkelse af foreningen eller karantæne efter bestyrelsens skøn.

§ 22.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 7 dages mellemrum, stemmer herfor (se indkaldelse § 10).
Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af Landsdelsforeningen – DGI Nordsjælland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Samt for skytteafdelingens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.
Når eventuel gæld er afviklet, overgives foreningens aktiver til Gribskov kommune.
Såfremt der, indenfor et tidsrum af 5 år efter opløsningen, opstår en forening i Blistrup med samme formål som den nuværende forening, tilfalder aktiverne denne forening efter påkrav, når den har bestået i 1 år.
Ejendommen forbliver under kommunens administration, for at sikre formålet: Adgang til udøvelse af idræt.
Denne sidste bestemmelse kan ikke ændres uden byrådets samtykke.

Afdelingerne.

§ 1.
Hver enkelt afdeling ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.
Afdelingerne er underlagt BSI’s hovedvedtægter.
De enkelte afdelinger kan tilsluttes Danmarks Idræts Forbund (DIF) specialforbund og er underkastet disses love og bestemmelser.

§ 2.
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed, og den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved annoncering f.eks. på egen hjemmeside, brev til afdelingens medlemmer eller i den lokale presse samt ved opslag i klublokalet, og afholdes hvert år, senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning, på et af bestyrelsen valgt sted indenfor Gribskov kommune.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før dennes afholdelse.
Fremmødte medlemmer af afdelingen, der opfylder følgende har stemmeret.
er fyldt 16 år
er ikke i kontingentrestance
skal have været medlem af afdelingen i mindst 6 uger regnet fra indmeldelsestidspunktet.
Æresmedlemmer har stemmeret på afdelings generalforsamlingerne.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Der føres referat over de vedtagne beslutninger.

§ 3.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
På forlangende skal alle valg foregå skriftligt.

§ 4.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indvarsling til ordinær generalforsamling.

§ 5.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af kassererens reviderede regnskab.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag,
Indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.

§ 6.
Afdelingens bestyrelse er i sit virke ansvarlig overfor hovedbestyrelsen.
Afdelingerne fastsætter selv deres forretningsorden.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, som i formandens fravær repræsenterer afdelingen.
Dispositioner, hvis økonomiske risiko vil overstige afdelingens formue, skal godkendes af hovedbestyrelsen.
Afdelingen fører medlemslister med navn, adresse og fødselsdato, opkræver eget kontingent og fører eget regnskab, egen korrespondance, arkiv og materielfortegnelse.
Formanden indkalder til møder i bestyrelsen, når denne eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Der føres referat for bestyrelsens beslutninger. Referat udsendes til den samlede bestyrelse og godkendes på førstkommende møde.
Formanden og et bestyrelsesmedlem i afdelingen har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn og påse, at kassereren opbevarer afdelingens midler forsvarligt.
Sekretæren varetager afdelingens korrespondance og er ansvarlig for afdelingens arkiv.
Kassereren opstiller budget og regnskab. Kassereren er ansvarlig for kontingentopkrævning iht. medlemslisterne og for føring af afdelingens regnskab.
Afdelingen udpeger egne delegerede til DGI Nordsjællands aktivitetsmøder.
Afdelingens revisorer reviderer regnskabet. Revisionen skal være afsluttet senest 2 dage før den ordinære generalforsamling.
Afdelingens reviderede regnskab fremsendes til BSI’s hovedkasserer straks efter generalforsamlingen.

§ 7.
Erstatningskrav for uheld, der rammer medlemmer under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres gældende overfor foreningen.

§ 8.
I tilfælde af en afdelings ophævelse tilfalder aktiverne hovedforeningen.

§ 9.
Særlige forhold
A: Skytteafdelingen:
Da foreningens skytteafdeling er berettiget til at give våbenpåtegning, er skytteafdelingens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 30.05.2007.

§ 3 er tilrettet med korrekt betegnelse af DGI og DDS samt § 9 er tilføjet i afdelingsvedtægterne.
Vedtaget på ordinær generalforsamling 29.05.2008

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27.05.2009.

§ 3 og § 6 i afdelingsvedtægterne er tilrettet med ændringer omkring DDS sammenlægning med DGI og i § 6 er fitness tilføjet. Vedtaget på ordinær generalforsamling 27.05.2015.
hovedbestyrelsen.
Afdelingen fører medlemslister med navn, adresse og fødselsdato, opkræver eget kontingent og fører eget regnskab, egen korrespondance, arkiv og materielfortegnelse.
Formanden indkalder til møder i bestyrelsen, når denne eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Der føres referat for bestyrelsens beslutninger. Referat udsendes til den samlede bestyrelse og godkendes på førstkommende møde.
Formanden og et bestyrelsesmedlem i afdelingen har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn og påse, at kassereren opbevarer afdelingens midler forsvarligt.
Sekretæren varetager afdelingens korrespondance og er ansvarlig for afdelingens arkiv.
Kassereren opstiller budget og regnskab. Kassereren er ansvarlig for kontingentopkrævning iht. medlemslisterne og for føring af afdelingens regnskab.
Afdelingen udpeger egne delegerede til DGI Nordsjællands aktivitetsmøder.
Afdelingens revisorer reviderer regnskabet. Revisionen skal være afsluttet senest 2 dage før den ordinære generalforsamling.
Afdelingens reviderede regnskab fremsendes til BSI’s hovedkasserer straks efter generalforsamlingen.

§ 7.
Erstatningskrav for uheld, der rammer medlemmer under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres gældende overfor foreningen.

§ 8.
I tilfælde af en afdelings ophævelse tilfalder aktiverne hovedforeningen.

§ 9.
Særlige forhold
A: Skytteafdelingen:
Da foreningens skytteafdeling er berettiget til at give våbenpåtegning, er skytteafdelingens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 30.05.2007.

§ 3 er tilrettet med korrekt betegnelse af DGI og DDS samt § 9 er tilføjet i afdelingsvedtægterne.
Vedtaget på ordinær generalforsamling 29.05.2008

Nærværende vedtægter er revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27.05.2009.

§ 3 og § 6 i afdelingsvedtægterne er tilrettet med ændringer omkring DDS sammenlægning med DGI og i § 6 er fitness tilføjet. Vedtaget på ordinær generalforsamling 27.05.2015.